Новини

Aktualności


Strona 1 z 6  > >>

  21.09.2023 - 09:57:34

Osvita


  20.09.2023 - 11:24:12

Вісті з Гданська
2023/2024

Згідно до прохання батьків, пункт навчання української мови перенесли до іншої школи – початкової школи нр 45 (Gdańsk-Wrzeszcz). Заяву про заміну місця навчання Відділення освіти міста Гданськ розглядало цілих 3 місяці. Відповіднє рішення надійшло в останні дні червня 2023 року. ОУП рекомендувало 4 вчительок (для навчання української мови та історії). Всі вони з України, в тому числі 3 особи це біженці. Лише одна з них працювала вже у минулому шкільному році. Змінилися теж вчительки релігії – навчання зараз ведуть сс Одена та Оксана (чин Сестер Служебниць).

Уроки українськох мови проходять:

 • у середи – класи І, ІІ, ІІІ (початкова школа)
 • у п’ятниці – класи IV, V, VI (одна група)
 • у п’ятниці – класи VII – VIII
 • у п’ятниці – ліцей, класи з І по IV

Загалом створено 6 груп, для яких призначено 18 годин навчання української мови та 2 години на тиждень історії України. У 2022/2023 шкільному році на навчання української мови записано 40 учнів (катехиза – 80 дітей). Колись учнів було до 120 осіб. Відбуваються теж зайняття з дошкільнятами – але поза шкілною системою, оскілкьи вони організовані в домівці в неділі  та охоплюють також дітей з України (фінансуються грантом).

Надалі немає розв’язки проблеми організацї у Гданську навчання української мови для дітей з околиць міста. Дуже часто змінюються вчительки, немаж підручників. Потрібна методична допомога. Школи вимагають від вчителів з України нострифікувати дипломи. План уроків – учні  класів І-ІІІ в школі з 16.30 по 19.45 (чотири години), старші з 15.40 по 20.45! Батьки просто не дають з тим ради!

Дуже сильно поступає асиміляція учнів з України. У 2023/2024 Фонд Незалежна Україна організує одну школу «Матернику» у Гданську, для учнів з класів IX по XII. Школа платна.

ред
(на основі інформації Є. Кремінської)


  18.09.2023 - 09:35:12

Вшанування пам’яті жертв
Центрального табору праці «Явожно»

В суботу, 9 вересня 2023 року учні Комплексу загальноосвітніх шкіл ім. М. Шашкевича в Перемишлі взяли учать у скорботній молитві в Явожні. В лісі біля пам’ятника відправилася Божественна Літургія та Панахида, помолилися в наміренні жертв концтабору і операції «Вісла».

Після літургії було покладено вінки до пам’ятника від різних українських організацій та міської влади, а на закінчення учені Шашкевичівки виступили з художньою програмою, яку підготовили пані Ірина Спольска-Мокляк та Марта Корецька. Учениця 2 класу ліцею Поліна Крамченко прочитала вірш Тараса Григоровича Шевченка, ансамбль бандуристок заграли пісні "Тече вода з-під явора", "Ой у лузі червона калина".

Osvita


  07.09.2023 - 07:56:16

Osvita


  07.09.2023 - 07:33:59

Przemysław Czarnek
DWM-WOPG.473.127.2023.BP

Warszawa, 05 września 2023 r.

Szanowni Państwo Kuratorzy,
Szanowni Państwo Dyrektorzy,
Szanowni Państwo Nauczyciele,

Szanowni Państwo Przedstawiciele Organów Prowadzących Szkoły w związku ze zbliżającym się rokiem szkolnym 2023/2024 przekazuję informacje na temat rozwiązań systemowych dotyczących kształcenia uczniów przybywających z zagranicy.

1. Przyjmowanie do szkół uczniów przybywających z zagranicy, w tym uczniów z Ukrainy

Dzieci i młodzież przybywające z zagranicy będące w wieku obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (7-18 lat) są przyjmowane do publicznych szkół oraz obejmowane opieką i nauczaniem na warunkach dotyczących obywateli polskich. Regulacje w powyższym zakresie znajdują się w przepisach ustawy - Prawo oświatowe[1] i rozporządzeniu w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw [2].

2. Formy wsparcia uczniów przybywających z zagranicy, w tym uczniów z Ukrainy

Z myślą o uczniach przybywających z zagranicy, podlegających obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, funkcjonuje spójny system wsparcia mający pomóc im w adaptacji w polskich szkołach. Uczniowie mogą korzystać z następujących form wsparcia:

 •  dodatkowe bezpłatne zajęcia z języka polskiego,
 • dodatkowe zajęcia wyrównawcze z danego przedmiotu,
 • nauka w oddziale przygotowawczym,
 • pomoc osoby władającej językiem kraju pochodzenia zatrudnionej w charakterze pomocy nauczyciela.

Mając na względzie potrzeby edukacyjne uczniów przybyłych do Polski z Ukrainy od 24 lutego 2022 r., Ministerstwo Edukacji i Nauki rekomenduje organizowanie nauki tych uczniów w formie oddziałów przygotowawczych.

3. Szczegółowe rozwiązania dotyczące organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci przybyłych z Ukrainy od 24 lutego 2022 r.
Organizowanie kształcenia, wychowania i opieki dzieci przybyłych z Ukrainy od 24 lutego 2022 r. odbywa się na podstawie:

 • ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa[3],
 • rozporządzenia w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy [4],
 • art. 165 ustawy - Prawo oświatowe,
 • rozporządzenia w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz będących obywatelami polskim, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw – zakresie przyjmowania do szkół i form wsparcia ucznia.

Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa uznaje się za legalny pobyt obywateli Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do dnia:

1) 31 sierpnia 2024 r. – jeżeli te osoby:

 • w dniu 4 marca 2024 r. korzystały z wychowania przedszkolnego, realizowały obowiązek szkolny albo realizowały obowiązek nauki zgodnie z ustawą - Prawo oświatowe lub
 • w dniu 4 marca 2024 r. pobierały naukę w przedszkolu lub szkole funkcjonujących w ukraińskim systemie oświaty z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub
 • nie później niż w roku szkolnym 2022/2023 rozpoczęły naukę w branżowej szkole II stopnia, szkole policealnej lub szkole dla dorosłych;

2) 30 września 2024 r. – jeżeli te osoby przystępują do egzaminu maturalnego, o którym mowa w rozdziale 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230), w terminie poprawkowym.

Stosownie do powyższego, w ww. ustawie przedłużono stosowanie rozwiązań w zakresie organizacji kształcenia uczniów przybyłych z Ukrainy. Stosowne zmiany wprowadzono także w rozporządzeniu z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy.

Analogicznie do poprzednich lat szkolnych w ww. rozporządzeniu:

 1. przewidziano dodatkowy termin na składanie przez uczniów będących obywatelami Ukrainy deklaracji przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego;
 2. określono zakres informacji zawartych w deklaracjach przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego;
 3. przewidziano dodatkowy termin na przekazanie przez dyrektora szkoły do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej wykazu uczniów, którzy złożyli deklaracje przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego w dodatkowym terminie;
 4. umożliwiono uczniowi będącemu obywatelem Ukrainy przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego, którego nie uczył się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Ponadto, przedłużono:

 1. możliwość powoływania do składu zespołu egzaminatorów sprawdzających prace egzaminacyjne uczniów będących obywatelami Ukrainy, którzy przystąpili do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego, osób niebędących egzaminatorami wpisanymi do ewidencji egzaminatorów;
 2. możliwość uczęszczania przez uczniów oddziałów przygotowawczych zorganizowanych w branżowej szkole I stopnia i technikum na zajęcia przeznaczone na osiągnięcie wybranych efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, dostosowane pod względem zakresu treści nauczania oraz metod i form ich realizacji do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia;
 3. uczeń będący obywatelem Ukrainy uczęszczający do oddziału przygotowawczego nie będzie podlegał klasyfikacji rocznej, jeżeli rada pedagogiczna uzna, że uczeń ten nie zna języka polskiego lub znajomość języka polskiego jest niewystarczająca do korzystania z nauki lub zakres realizowanych zajęć edukacyjnych uniemożliwia przeprowadzenie klasyfikacji rocznej; uczeń ten nie będzie podlegał również klasyfikacji śródrocznej;
 4. uczeń będący obywatelem Ukrainy będzie mógł ukończyć szkołę podstawową, jeżeli uzyska pozytywne roczne oceny klasyfikacyjne ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie VIII oraz przystąpi do egzaminu ósmoklasisty;
 5. uczeń będący obywatelem Ukrainy nadal będzie miał możliwość uczęszczania na dodatkowe zajęcia lekcyjne z języka polskiego;
 6. możliwość przyjęcia do przedszkola specjalnego, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej specjalnej, szkoły specjalnej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego i specjalnego ośrodka wychowawczego dziecka lub ucznia niepełnosprawnych, na podstawie oświadczenia rodzica lub osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem lub uczniem będącym obywatelem Ukrainy o złożeniu do publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;
 7. możliwość modyfikowania przez dyrektora szkoły lub placówki, w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców, programu wychowawczo-profilaktycznego realizowanego w szkole lub placówce;
 8. możliwość zatrudnienia w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, w uzasadnionych przypadkach i za zgodą kuratora oświaty, osoby niebędącej nauczycielem posiadającej przygotowanie uznane przez dyrektora poradni za odpowiednie do realizacji określonych przez dyrektora poradni zadań w tym zakresie;
 9. możliwość zatrudnienia w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej oraz publicznej placówce zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania osoby niebędącej nauczycielem.

Z uwagi na stabilną sytuację odnośnie do liczby uczniów będących obywatelami Ukrainy w jednostkach systemu oświaty, nie przedłużono na rok szkolny 2023/2024 rozwiązań dotyczących:

 1. zwiększenia liczby dzieci w oddziale przedszkola lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej oraz liczby uczniów w oddziale klas I–III szkoły podstawowej o dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy; jednocześnie ww. oddziały ze zwiększoną w latach szkolnych 2021/2022 i 2022/2023 liczbą dzieci i uczniów mogą funkcjonować odpowiednio do ukończenia wychowania przedszkolnego przez dzieci będące obywatelami Ukrainy lub przez cały etap edukacyjny;
 2. zwiększenia liczby dzieci w oddziale przedszkola integracyjnego, oddziale integracyjnym w przedszkolu ogólnodostępnym, oddziale przedszkola specjalnego i oddziale specjalnym w przedszkolu ogólnodostępnym oraz liczby uczniów w oddziale szkoły integracyjnej, oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej, oddziale szkoły specjalnej i oddziale specjalnym w szkole ogólnodostępnej o dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy; jednocześnie ww. oddziały, ze zwiększoną w latach szkolnych 2021/2022 i 2022/2023 liczbą dzieci i uczniów, mogą funkcjonować przez cały etap edukacyjny;
 3. zwiększenia liczby uczniów w klasie łączonej w szkole podstawowej specjalnej, szkole ponadpodstawowej specjalnej oraz szkole podstawowej specjalnej i szkole ponadpodstawowej specjalnej funkcjonujących w jednostce pomocy społecznej o uczniów będących obywatelami Ukrainy; jednocześnie ww. klasy, ze zwiększoną w latach szkolnych 2021/2022 i 2022/2023 liczbą uczniów, mogą funkcjonować przez cały etap edukacyjny;
 4. zwiększenia liczby wychowanków w grupie wychowawczej w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym lub specjalnym ośrodku wychowawczym o wychowanków będących obywatelami Ukrainy; jednocześnie ww. grupy wychowawcze, ze zwiększoną w latach szkolnych 2021/2022 i 2022/2023 liczbą wychowanków, mogą funkcjonować przez cały etap edukacyjny;
 5. zwiększenia liczby uczniów na zajęciach świetlicowych w szkole podstawowej ogólnodostępnej oraz liczby uczniów niepełnosprawnych na zajęciach świetlicowych w szkole ogólnodostępnej, szkole integracyjnej, szkole ogólnodostępnej z oddziałami integracyjnymi, szkole specjalnej i szkole ogólnodostępnej z oddziałami specjalnymi;
 6. możliwości złożenia przez rodzica lub osobę sprawującą opiekę nad dzieckiem będącym obywatelem Ukrainy deklaracji o kontynuowaniu w roku szkolnym 2023/2024 wychowania przedszkolnego w danym publicznym przedszkolu lub danym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej w dodatkowym terminie.

Bez zmian, do dalszego stosowania, pozostają przepisy dotyczące:

 1. możliwości niepodlegania obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu, obowiązkowi szkolnemu i obowiązkowi nauki przez dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy, którzy pobierają naukę w przedszkolu lub szkole funkcjonujących w ukraińskim systemie oświaty z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
 2. innej lokalizacji prowadzenia zajęć.

4. Organizowanie nauki języka i kultury kraju pochodzenia dla uczniów niebędących obywatelami polskimi, w tym z Ukrainy i Białorusi

Stosownie do art. 165 ust. 15 ustawy - Prawo oświatowe, dla uczniów niebędących obywatelami polskimi, w tym uczniów przybyłych z Ukrainy od 24 lutego 2022 r., podlegających obowiązkowi szkolnemu, placówka dyplomatyczna lub konsularna kraju ich pochodzenia działająca w Polsce albo stowarzyszenie kulturalno-oświatowe danej narodowości mogą organizować w szkole, w porozumieniu z dyrektorem szkoły i za zgodą organu prowadzącego, naukę języka i kultury kraju pochodzenia. Szkoła udostępnia nieodpłatnie pomieszczenia i pomoce dydaktyczne.

Jednocześnie przepisy § 20 rozporządzenia w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę
w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw precyzują, że:

 1. dla uczniów niebędących obywatelami polskimi, podlegających obowiązkowi szkolnemu placówka dyplomatyczna lub konsularna kraju ich pochodzenia działająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo stowarzyszenie kulturalno-oświatowe danej narodowości mogą organizować w szkole naukę języka i kultury kraju pochodzenia, jeżeli do udziału w tym kształceniu zostanie zgłoszonych co najmniej 7 uczniów,
 2. łączny wymiar godzin nauki języka i kultury kraju pochodzenia nie może być wyższy niż 5 godzin lekcyjnych tygodniowo,
 3. dyrektor szkoły ustala w porozumieniu z placówką dyplomatyczną lub konsularną lub stowarzyszeniem dni tygodnia i godziny, w których może odbywać się w szkole nauka języka i kultury kraju pochodzenia.

Uprzejmie proszę Państwa Dyrektorów i Państwa Przedstawicieli organów prowadzących szkoły, aby umożliwiali organizowanie w szkołach nauki języka i kultury kraju pochodzenia dla uczniów niebędących obywatelami polskimi, podlegających obowiązkowi szkolnemu. Kontakt z językiem oraz rówieśnikami z kraju pochodzenia może wpłynąć na poczucie bezpieczeństwa ucznia w nowym środowisku szkolnym, a tym samym szybszą adaptację w nowych warunkach szkolnych.

Szanowni Państwo, życzę Państwu, aby rok szkolny 2023/2024 obfitował w sukcesy dydaktyczne i wychowawcze w pracy z uczniami przybywającymi z zagranicy.

Z wyrazami szacunku
Przemysław Czarnek

Minister
/ – podpisano cyfrowo/

[1] Art. 165 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 900).
[2] Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1283 z późn. zm.).
[3] Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103)
[4] Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz. U. z 2022 r. poz. 645 z późn. zm.)


  31.08.2023 - 13:10:57

372909575_757296636199942_3515965916191553652_n


  31.08.2023 - 13:07:38

Inauguracja
nowego roku szkolnego 2023/2024

Zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 w Szkole Podstawowej nr 8 z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach odbędzie się 4 września 2023 r. o godz. 10:00.

Запрошуємо до участі у врочистму відкритті 2023/2024 навчального року в Початковій школі ім. Лесі Українки № 8 з українською мовою навчання в м. Бартошиці відбудеться 4 вересня 2023 року год. 10:00.

Запрошуємо.

Osvita


  31.08.2023 - 10:09:18

Szanowni
rodzice i uczniowie


Dyrekcja Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim informuje, iż uroczysta inauguracja roku szkolnego 2023/2024 odbędzie się w dniu 4 września 2023 r. o godz. 11.00.

Шановні
батьки та учні

Дирекція Комплексу шкіл з українською мовою навчання в Гурові Ілавецькому повідомляє, що офіційне відкриття навчального року 2023/2024 відбудеться 4 вересня 2023 року в годині 11.00.

Osvita


  31.08.2023 - 10:06:10

Podręcznik
Steżynka

Informujemy, że Kuratoria Oświaty na prośbę MEiN rozpoczęły procedurę zbierania danych dotyczących zapotrzebowania na podręcznik "Steżynka" cz. I i II dla klasy pierwszej szkoły podstawowej.

M. Syrnyk


  05.07.2023 - 18:15:08

Шановні
колеги!

Підготовляємо новий номер нашого освітнього журналу. Чекаємо на матеріали від Вас - пишіть про свою працю, проблеми, виклики, успіхи. Надсилайте конспекти та сценарії уроків та позашкільних заходів. Вам є чим похвалитись і поділитись з іншими.

Чекаємо до кінця серпня 2023 року.

М. СирникStrona 1 z 6  > >>


Adres

Fundacja Prosvita
78-600 Wałcz
ul. Okulickiego 10-14/12
Polska

Kontakt

E-mail:
prosvita(at)o2.pl
KRS 0000563332
Data wpisu: 30.06.2015
NIP 765-169-15-98
REGON 36189517000000

Konto

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
Oddział w Wałczu
ul. Kościuszkowców 11
78-600 Wałcz
Nr rachunku:
34 2030 0045 1110 0000 0411 1420