Архі́в 2023

Aktualności


<< <  Strona 2 z 9  > >>

  21.02.2023 - 13:08:24

Osvita


  22.02.2023 - 07:10:10

21 лютого 2023 року, разом з 2 класом перемиської шашкевичівки святкували день рідної мови. Хлопчики та дівчатка з песиком Патроном стали на захист рідної мови. В кінці квесту кожний отримав нові знання про рідну мову та дипломи. Цікавий урок закінчили гімном української мови.

Osvita


  26.02.2023 - 11:58:24

Школа допомагає не забути. Діти пізнавали своє коріння. "Історія мого роду". Виготовлення дерев генеалогічних полонило малечу. Роботи величиною А2 прикрашають вже їхні хати.

Мирослава Ганаско

Osvita


  27.02.2023 - 12:22:17

Rekrutacja
Oferta rekrutacyjna

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Łesi Ukrainki z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach rozpoczęła swoją działalność 1 września 1990 r. - w szkole funkcjonuje oddział przedszkolny. Uroczyste nadanie szkole imienia wybitnej ukraińskiej poetki Łesi Ukrainki odbyło się 4 października 1997 r.

Uczniowie szkoły:

 • osiągają bardzo wysokie wyniki z języka polskiego, języka angielskiego, języka rosyjskiego oraz z matematyki, a także liczne sukcesy w wielu konkursach przedmiotowych i artystycznych;
 • zostają laureatami i finalistami Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych organizowanych przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie (w r. szk. 2018/2019 – 10 laureatów i 11 finalistów, 2019/2020 - 4 tytuły laureata i 3 tytuły finalisty, 2020/2021- 3 tytuły laureata i 2 tytuły finalisty - z języka polskiego, języka angielskiego, języka rosyjskiego, wiedzy o społeczeństwie, matematyki, biologii;
 • zajmują czołowe miejsca w konkursach, między innymi w Ogólnopolskim Konkursie Deklamatorskim „Poeci Ukrainy”, Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim „Poznaj nasz Kraj”, Wojewódzkim Przeglądzie Ukraińskiej Poezji Śpiewanej i Piosenki Autorskiej, Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, Powiatowym Konkursie Ortograficznym „Ortograficzna corrida”, Powiatowym Konkursie Literackim „Złote pióro”, Powiatowym Konkursie Poetyckim „Gitarą i piórem”, Powiatowym Konkursie Recytatorskim Poezji Ukraińskiej, Powiatowym Konkursie Recytatorskim „Poeta w porę odkryty… BARCJA” i innych;
 • redagują szkolną gazetkę literacką „Echo z Dna Serca”, przygotowują audycje radiowe, które emitowane są w Radiu Olsztyn;
 • uczestniczą w lekcjach języka ukraińskiego on-line w ramach realizacji Projektu Międzynarodowego „My Ukraińcy – Ja i Ty” - we współpracy ze Lwowską Obwodową Biblioteką dla Dzieci;
 • uczestniczą w Programie Ministerstwa Sportu i Turystyki pn. „Szkolny Klub Sportowy”;
 • biorą udział w licznych wycieczkach krajowych i zagranicznych (Ukraina, Litwa), przeglądach artystycznych, festiwalach twórczości dziecięcej, w pokazach i eksperymentach naukowych, projektach międzynarodowych, edukacyjnych, profilaktycznych i ekologicznych.

Ponadto szkoła:

 • posiada wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną, która systematycznie podnosi swoje kwalifikacje;
 • uczy na wysokim poziomie języka ukraińskiego, historii i geografii Ukrainy, pielęgnuje ukraińskie tradycje i zwyczaje oraz wychowuje w tolerancji i otwartości dla różnych kultur;
 • oferuje wiele innowacyjnych projektów pedagogicznych, takich jak: „Język ukraiński on-line z Ukrainą” , „Gościna literacka” (język ukraiński, historia i kultura Ukrainy), „Mam talent” oraz „# <3 polski” (język polski), „Moje korzenie” (historia Ukrainy), „Jestem badaczem i odkrywcą” (edukacja wczesnoszkolna), „Mały belfer” (język ukraiński), „Pobawmy się językiem angielskim - Lapbook;
 • oferuje wysoki poziom kształcenia z zastosowaniem indywidualizacji nauczania, zapewniając dobre przygotowanie do dalszej nauki;
 • organizuje polsko-ukraińskie wymiany młodzieży, współpracując ze szkołami z regionu czernihowskiego, czerkaskiego, radechowskiego, mikołajowskiego oraz szkołami we Lwowie i Kijowie;
 • stwarza możliwości nauki języków obcych: języka angielskiego, języka rosyjskiego;
 • zapewnia rozwój zainteresowań dziecka dzięki bogatej ofercie zajęć pozalekcyjnych, np. koło polonistyczne, radiowo-dziennikarskie, biologiczno-chemiczne, ukrainoznawczo-muzyczne, koło PCK, klub „Wiewiórka”, Klub Szkolnego Wolontariusza;
 • rozwija talenty i zdolności uczniów poprzez prowadzenie artystycznych zajęć pozalekcyjnych, takich jak: chór „Lisowa pisnia”, zajęcia muzyczno-teatralne, warsztaty twórczości ludowej;
 • jest organizatorem dużych przedsięwzięć kulturalnych i edukacyjnych, takich jak: Wojewódzki Przegląd Małych Form Teatralnych pn. „Ja i mały teatr”, Ogólnopolski i Wojewódzki Konkurs Recytatorski pn. „Poznaj nasz Kraj”, Ogólnopolski Konkurs Rysunków pn. „Taras Szewczenko – nasz Przyjaciel”, „Łesia Ukrainka – Przyjaciółka dzieci w Polsce”, Spotkania z kolędą, przedsięwzięcia literacko-kulturalnego promującego czytelnictwo ukraińskiej literatury „Gościna literacka”, projektu edukacyjno-integracyjnego „Niepodległej – dzieci z Warmii i Mazur”;
 • współpracuje z wieloma organizacjami i instytucjami wspierającymi pracę szkoły, w tym: ze Stowarzyszeniem „Kałyna” , Międzynarodowym Instytutem Oświaty, Kultury oraz Kontaktów z Diasporą, Związkiem Ukraińców w Polsce, Obwodową Biblioteką dla Dzieci we Lwowie, a także ze szkołami mniejszości narodowych w Polsce, Ukrainie i Litwie;
 • aktywnie wspiera wszelkie akcje charytatywne związane z pomocą chorym dzieciom w Polsce oraz potrzebującym dzieciom i żołnierzom w Ukrainie, którzy ucierpieli na skutek tragicznych działań wojennych na wschodzie Ukrainy;
 • posiada bardzo dobrą bazę dydaktyczną, gabinety przedmiotowe wyposażone w pomoce naukowe, tablice interaktywne, tablice aktywne, projektory multimedialne;
 • posiada dobrą bazę sportowo-rekreacyjną (boisko wielofunkcyjne, bieżnię, salę gimnastyczną);
 • oferuje jednozmianowość, dobrą opiekę świetlicową, możliwość korzystania ze stołówki oraz rodzinną atmosferę.

bart1

Osiągnięciem szkoły jest również realizacja wielu projektów i programów ogólnopolskich, takich jak:

 • Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła”, 2012 r.;
 • „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” oraz Rządowy program „Książki naszych marzeń” w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, 2015 - 2016 r.;
 • Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”, 2018 - 2019 r.;
 • Projekt edukacyjny „Bartoszyckie szkoły stawiają na kompetencje kluczowe!” współfinansowany przez EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020, 2019-2021 r.;
 • Program Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”, rok szk. 2021/2022;
 • Program Ministerstwa Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pn. „Laboratoria Przyszłości”, którego celem jest wsparcie szkoły w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka) poprzez prowadzenie zajęć w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań – w realizacji, r. szk. 2021/2022.

  09.03.2023 - 07:40:42

Regulamin
I Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Ukrainie „Młodzi Znawcy Ukrainy”

«Молоді знавці України»

Osvita

 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie.
  Współorganizator: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie.
 2. Termin konkursu: 02.06.2023
 3. Miejsce konkursu: Szkoła Podstawowa nr 2 w Olsztynie,
  ul. Żołnierska 39
 4. Cele konkursu:
  a. pogłębianie wiedzy uczniów z zakresu języka, literatury, kultury i historii Ukrainy
  b. popularyzacja języka ukraińskiego
  c. motywowanie uczniów do nauki języka ukraińskiego, historii i geografii Ukrainy
  d. kształtowanie postawy szacunku wobec tradycji i kultury Ukrainy
  e. mobilizowanie uczniów do samodzielnej i systematycznej pracy oraz do korzystania z informacji zawartych w różnych źródłach
  f. wspieranie i rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień uczniów ukraińskiej mniejszości narodowej
  g. docenienie pracy uczniów i nauczycieli
  h. motywowanie nauczycieli do podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym i do wzmocnienia współpracy nauczycieli języka ukraińskiego
  i. integracja i rozwijanie kompetencji społecznych.
 5. Wymagania konkursowe są zgodne z celami kształcenia i treściami nauczania ujętymi w podstawie programowej przedmiotu język mniejszości narodowej lub etnicznej na II etapie edukacyjnym – klasy IV–VIII  zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1627 z późniejszymi zmianami).
 6. Uczestnicy: uczniowie klas IV- VIII należący do mniejszości ukraińskiej w Polsce z terenu województwa warmińsko - mazurskiego.
 7. Kategorie wiekowe:
  a. I kategoria- uczniowie klas IV - VI
  b. II kategoria -  uczniowie klas VII - VIII
  W każdej kategorii wiekowej można zgłosić maksymalnie 4 uczestników.
 8. Zasady konkursu:
  a. zgłoszenia przesyłane są na załączonym formularzu (załącznik nr 2) do organizatora w terminie do 22 maja  2023 r. na adres Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Żołnierska 39, 10-560 Olsztyn, lub drogą elektroniczną w formie skanu na adres miroslawapiszczako@sp2olsztyn.pl Zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział w konkursie (załącznik nr 3) dziecka można wysłać wraz ze zgłoszeniem lub dostarczyć w dniu konkursu.
  b. uczniowie rozwiązują test składający się z dwóch części:
  - zadania testowe otwarte i zamknięte
  - krótka forma wypowiedzi pisemnej (ogłoszenie, zaproszenie, życzenia)
  c. treść zadań podana jest w języku ukraińskim
  d. czas trwania testu: 60 minut
  e. prace uczniów ocenia komisja konkursowa
  f. w konkursie przewidziano 3 nagrody główne (I, II, III miejsce) w każdej kategorii wiekowej oraz wyróżnienia. Każdy uczestnik otrzyma dyplom, a uczniowie nagrodzeni statuetki.
 9. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w dniu konkursu.
 10. Zagadnienia tematyczne i literatura będą podawane każdego roku w załączniku (załącznik nr 1).

Uwaga!

 1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z zaakceptowaniem warunków regulaminu konkursu.
 2. Koszty ubezpieczenia i dojazdu do miejsca konkursu pokrywają uczestnicy konkursu/instytucje delegujące uczestników.
 3. Rodzice/ Opiekunowie prawni uczestników składają pisemną zgodę na wykorzystanie wizerunku ucznia w mediach i na stronie internetowej szkoły (załącznik nr 4).

Załącznik nr 1.

ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU

 1. Національні символи України.
 2. Культура України: традиції Різдва й Великодня та традиційні страви цих свят.
 3. Видатні українці: Юрій Новосільський - іконописець.
 4. Історія України: київські легенди «Про заснування Києва», «Хрещення України князем Володимиром».
 5. Визначні місця: пам’ятки Києва - Софійський Собор, Києво-Печерська Лавра, Золоті Ворота.
 6. Основні інформації про Україну: територія, кількість населення, держави-сусіди, найбільші міста, адміністративний поділ.
 7. Зв’язне мовлення: запрошення, привітання, оголошення

Przykładowa literatura i inne źródła informacji

 1. Благовіст, No 10–11 (380) 2022 р.(Юрій Новосільський)
 2. Благовіст, No 12–01 (381) 2022–2023 р.(Юрій Новосільський)
 3. Робочий зошит з українознавства «Подорож Україною», частина 1, с.33 – 42.
 4. Робочий зошит з українознавства «Подорож Україною», частина 1, с.55 – 59.
 5. Карта України.
 6. www.youtube.com різдво
 7. www.youtube.com великдень
 8. www.cityparkhotelkiev.com.ua пам’ятки Києва
 9. www.youtube.com Хрещення Русі
 10. www.youtube.com заснування Києва

Załącznik nr 2. Karta zgłoszenia

Załącznik nr 3. Zgoda Rodzica

Załącznik nr 4. Zgoda na wykorzystanie wizerunku


  17.03.2023 - 07:55:34

Тарас Шевченко
у крилатих висловах

Протягом березня українці по всьому світу віддають шану Кобзарю - Тарасові Шевченку, а у школах проводяться тематичні уроки. Такі заняття пройшли у міжшкільних пунктах навчання української мови у Лідзбарку Вармінським, Доброму Місті та Свйонтках.

На закінчення занять вчитель поствив завдання своїм учням - створити колаж до висловів Тараса Шевченка. Діти дуже осучаснили поета. У їхніх роботах помітним були нинішні, жахливі події в Україні.

Це тільки показує, що слова Тараса Шевченка напрочуд актуальні й сьогодні.

Петро Табака

Osvita


  23.03.2023 - 07:44:43

Świątki, 22.03.2023 r.
Свйонтки.
Тема на історії України про Запорозьку січ і козаків.

Працюємо також з QR-кодами і мультфільмом "Як козаки... ". Праця з використаням зошита "Подорож Україною".

Петро Табака

Świątki


  23.03.2023 - 07:56:05

logotyp mswia

Miło jest nam poinformować Państwa, że 09.03.2023 roku podpisaliśmy z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji kolejną umowę o realizację zadania publicznego pod nazwą "Na pomoc nauczycielowi i szkole - Ukraiński Portal Oświatowy w Polsce".

M. Syrnyk


  29.03.2023 - 07:14:24

Запрошуємо дошкільнят та учнів  початкової школи до участі
в конкурсі малюнків присвяченому Україні:

„Моя Україна сьогодні і у майбутньому"

Професійне журі оцінюватиме праці у вікових категоріях: 

 • дошкільнята,
 • школярі початкової школи І-ІІІ кл,
 • школярі початкової школи IV-VI,
 • школярі початкової школи VII-VIII.

Малюнки можна виконати в довільній художній техніці у форматі А-3. Братимуться до уваги тільки індивідуальні роботи, виконані самостійно учасниками конкурсу.

Малюнки передаємо у паперовій  формі,  на зворотньому боці  належить  подати інформації  згідно з  інформаційною картою:

 • ім’я і прізвище автора малюнку,
 • клас і адресу школи,
 • номер телефону та електронну адресу вчителів або батьків, які підготували дітей до конкурсу.

На основі поданих художніх творів журі визначить переможців конкурсу. Результати конкурсу будуть проголошені на шкільному сайті www.lesiabart.pl, а також у тижневику Наше Слово, де також опублікуємо нагороджені малюнки.

Конкурсні роботи просимо надсилати до 31 травня 2023 р. у паперовій формі на адресу:

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Łesi Ukrainki
z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach
ul. Leśna 1
11-200 Bartoszyce

Додаткова інформаціяза тел. 609 423 260 тел. 605 303 206 та  на вебсайті  www.lesiabart.pl знаходиться готовий друк метрички, яку заповнюємо та наліплюємо на зворотньому боці малюнка (informacyjna karta do pracy): 

Участь у конкурсі є одночасно згодою на обробку персональних даних учасників та публікацію малюнків переможців у пресі та вебсайті школи.

Від імені організаторів:

Початкової школи нр 8 ім. Лесі Українки
з українською мовою навчання в Бартошицях
Товариства Калина та ОУП,

Координатори конкурсу
Любомира Тхір
Глушко Данута


  30.03.2023 - 07:44:57

У Свйонтках 29 березня 2023р. на уроках української мови та культури діти спільно із вчителями провели майстер-клас із виготовлення головного атрибуту свята Воскресіння Христового паски.

На початку занять  школярі познаймилися з рецептом, який був поміщений у зошиті "Подорож Україною", а згодом взялися за працю. Уроки пройшли весело. Запах  випіканої паски чути було по цілій школі. На кінець обов'язково всі скоштувати своєї випічки.

Петро Табака

Świątki<< <  Strona 2 z 9  > >>


Adres

Fundacja Prosvita
78-600 Wałcz
ul. Okulickiego 10-14/12
Polska

Kontakt

E-mail:
prosvita(at)o2.pl
KRS 0000563332
Data wpisu: 30.06.2015
NIP 765-169-15-98
REGON 36189517000000

Konto

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
Oddział w Wałczu
ul. Kościuszkowców 11
78-600 Wałcz
Nr rachunku:
34 2030 0045 1110 0000 0411 1420