Закони

Akty prawne


  04.10.2023 - 14:34:51

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli

Akty prawne

  28.06.2023 - 11:57:06

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Organizacja zajęć w międzyszkolnych zespołach nauczania języka mniejszości narodowej

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Informacje na temat rozwiązań systemowych dotyczących zapewnienia opieki i edukacji uczniom będącym obywatelami Ukrainy, którzy po dniu 24 lutego 2022 r. przybyli do Rzeczypospolitej Polskiej, do wykorzystania w nadchodzącym roku szkolnym 2023/2024
  01.06.2022 - 12:58:05

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

«Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 4 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym»

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

«USTAWA z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw»
  20.07.2021 - 11:37:24

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, dnia 24 lutego 2017 r.

«Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej»

Informacja o wynikach kontroli
Departament Administracji Publicznej

«Działalność organów administracji publicznej dotycząca podtrzymywania tożsamości kulturowej i językowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym»
  06.08.2020 - 13:29:07

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r.

«w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków»

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, dnia 30 sierpnia 2012 r.

«Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół»
  16.11.2019 - 14:30:59

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017

w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym

Źródło: Internetowy System Aktów Prawnych

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.

w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli

Źródło: Internetowy System Aktów PrawnychAdres

Fundacja Prosvita
78-600 Wałcz
ul. Okulickiego 10-14/12
Polska

Kontakt

E-mail:
prosvita(at)o2.pl
KRS 0000563332
Data wpisu: 30.06.2015
NIP 765-169-15-98
REGON 36189517000000

Konto

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
Oddział w Wałczu
ul. Kościuszkowców 11
78-600 Wałcz
Nr rachunku:
34 2030 0045 1110 0000 0411 1420